De site voor sauna-zelfbouwers en sauna-liefhebbers

Totaal: € 0,00 

Disclaimer

BouwJeEigenSauna.com’s Disclaimer

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de volledige inhoud van de website van BouwJeEigenSauna.com. Door gebruik van onze website stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
BouwJeEigenSauna.com neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevraagd kan worden om te verzekeren dat de informatie op deze site juist en up-to-date is. Fouten en verzuimen zijn echter niet uit te sluiten en de lezer dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie. Bezoekers en/of gebruikers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie.

Deze website richt zich tot Nederlandse en Belgische consumenten en is afgestemd op de Nederlandse en Belgische voorschriften. Op raadpleging van deze website en iedere aanbieding, aanvaarding of overeenkomst zijn naast deze Disclaimer ook de Algemene Voorwaarden, de Privacy Statement en de voorschriften van Nederlands recht van toepassing.

Bouwjeeigensauna.com heeft geen invloed op de wijze waarop de informatie door de gebruiker kan worden gebruikt en wijst iedere aansprakelijkheid af voor verlies aan inkomsten of contracten, of voor directe, indirecte of gevolgschade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband staand met het gebruik van de aangeboden informatie.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk informatie beschikbaar te stellen maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen door eventuele onjuistheden in de ter beschikking gestelde informatie of voor mogelijke (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de informatie.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij, BouwJeEigenSauna.com of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan BouwJeEigenSauna.com. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door BouwJeEigenSauna.com.

De woordmerken en logo’s (hierna te noemen: “merken”) die gebruikt en vertoond worden op deze site, zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van BouwJeEigenSauna.com of van anderen en mogen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van die merken, niet gebruikt worden in advertentie of ander reclamemateriaal.

Ook de overige intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de; auteursrechten, modelrechten en rechten op databanken, welke verband houden met of rusten op (delen van) deze website of op de afgebeelde zaken, behoren toe aan BouwJeEigenSauna.com of derden en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker, houder en/of rechthebbende niet worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt, behalve voor zover zulks strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website cq. het communiceren over of het tot stand brengen cq. uitvoeren van een overeenkomst met Bouwjeeigensauna.com.

Hypertext links
Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en waarover BouwJeEigenSauna.com geen controle heeft. BouwJeEigenSauna.com draagt en aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie via die andere bronnen. Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn.

Verzonden materiaal
Gegevens of mededelingen, van welke aard dan ook, die op welke manier dan ook naar deze site worden gezonden of daarop openbaar worden gemaakt, zullen worden behandeld als niet vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten en mogen door Bouwjeeigensauna.com of aan haar gelieerde ondernemingen en personen verspreid, opgeslagen of gebruikt worden voor welk doel dan ook met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, produceren en verhandelen van producten.

Het is verboden onrechtmatig, bedreigend, lasterlijk, ontuchtig, aanstoot gevend, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal of enig ander materiaal dat aanleiding zou kunnen geven tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid, naar of van deze site te verzenden of daarop openbaar te maken.

Door Bouwjeeigensauna.com per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Bouwjeeigensauna.com staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.